22. Straipsniai, žinutės apie B. Efrosą įvairiuose leidiniuose ir knyga

     F. 2. B. 22.
Chirurgo gyvenimas : Borisas Efrosas / [mokslinis redaktorius Algimantas Jasulaitis]. – Vilnius : Džiugas, 2003. – 116, [3] p. iliustr.
 
Borisas Efrosas (1914 11 01-2001 06 05) : [kvietimas į B. Efroso 90-ųjų gimimo metinių paminėjimą] 2004. (1 originalas lietuvių kalba).

Ekstraktorius metalinėms vinims po osteosintezės pašalinti : [B. Efroso ir V. Žygelio straipsnis] // Sveikatos apsauga. -1971, p. 55-57. Nr.3. (1 originalas lietuvių kalba).

Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų draugija : kaip mes pasiryžome pirmajai mitralinei komisūrotomijai Lietuvoje (Širdies chirurgija Vilniaus geležinkeliečių ligoninėje) [straipsnis apie B. Efrosą] // Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgijos istorija. – Vilnius, 1995. – P. 10-14. (1 originalas lietuvių kalba).

LTSR Sveikatos apsaugos m-jos mėnesinis žurnalas. Šlaunikaulio kaklelio medialinio lūžimo osteosintezė : [B. Efroso ir V. Žygelio straipsnis] // Sveikatos apsauga. – 1971, p. 51-52. Nr. 2 (1 originalas lietuvių kalba).

Triponienė, Dalia. In memoriam Borisas Efrosas (1914-2001) : [straipsnis apie B. Efrosą] // Medicinos teorija ir praktika. – 2001, Nr. 3. P. 195. (1 originalas lietuvių kalba).

Triponienė, Dalia. Apie chirurgą Borisą Efrosą // Triponienė D. Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – P. 191-194.

[Žinutė, kad B. Efrosui už puikų darbą suteikta premiją] // Приказ народного комиссара цветной металлургии СССР. – Balchašas, 1944. (1 originalas rusų kalba).

[Žinutė, kad 1955 metais D. E. Kuncevič ir B. Efrosas parašė mokslinį straipsnį „О диагностике первичной саркомы  желудка“] // Хирургия. – Maskva, 1955, Nr. 7 – p. 81. (1 originalas rusų kalba).

Диагностика и лечения открытого артериального протока : [B. Efroso straipsnis] // Кардиология. Труды I научной конференции кардиологов литовской ССР. – Vilnius, 1966. – P. 216-219. (1 originalas rusų kalba).

Итоги и перспективы хирургического лечения желчнокаменной болезни : [B. Efroso straipsnis] // Сборник трудов врачей дороги. – Ryga, 1969. – P. 5-16 (1 originalas rusų kalba).
Устройство (экстрактор) для извлечения металлического стержня после внутрикостного остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей: [B. Efroso straipsnis] // Сборник рационализаторских предложений и изобретений медицинских работников железнодорожного транспорта. – Maskva, 1973. – P. 5-6. (1 originalas rusų kalba).

Устройство (экстрактор) для извлечения металлического стержня после внутрикостного остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей : [B. Efroso straipsnis] // Сборник рационализаторских предложений и изобретений медицинских работников железнодорожного транспорта. – Maskva, 1973. – P. 5-6. (1 kopija rusų kalba).

Прения по докладам : демонстрация медицинских кинофильмов, [žinutė, kad B. Efrosas skaitė 25 minučių pranešimą] // Пригласительный билет. – Vilnius, 1962. – P. 7. (1 originalas rusų kalba).
Новая модификация соединения глоточной и кишечной стомы при искусственном пищеводе с  помощью филатовского стебля : [B. Efroso straipsnis iš žurnalo, atskirai įsegtas straipsnis  į žurnalo viršelį] // Хирургия. – Maskva, 1957. P 29-34. (2 originalai).

Новая модификация соединения глоточной и кишечной стомы при искусственном пищеводе с  помощью филатовского стебля : [B. Efroso straipsnis] // Хирургия. – Maskva, 1957. P. 29-34. (2 originalai).

Материалы конференции по обмену опытом работы врачей : танталовый механический шов при резекции желудка, [B. Efroso straipsnis] // дорожная научно – практическая конференция врачей. – Ryga, 1970. – P. 76-78. (2 originalai rusų kalba).

Открытие научной конференции : [žinutė, kad B. Efrosas skaitė 35 ir 20 minučių pranešimą] // Пригласительным билет. – Vilnius, 1958. – P. 7. (1 originalas rusų kalba).
Опыт хирургического лечения опухолей средостения : [B. Efroso straipsnis] // Некоторые вопросы здравоохранения на железнодорожном транспорте. – Maskva, 1968. – P. k208-211. (1 originalas rusų kalba).

Редкий случай паразитарного уродства у ребенка : [B. Efrosas minimas I. K. Gradausko straipsnyje] //  Вестник хирургии. – 1964, p. 95. Nr. 6 (1 originalas rusų kalba).
Язвенная болезнь желудка  двенадцатиперстной кишки : [žinutė, kad B. Efrosas skaitė pranešimą] // III научной конференции хирургов прибалтийских республик и XV научной конференции хирургов Литовской ССР. – Vilnius, 1980. – P. 6. (1 originalas rusų kalba).
Протокол заседания хирургического общества Москвы и московской области : [žinutė, kad B. Efrosas skaitė pranešimą su skaidrėmis „Новый способ создания предгрудинного искусственного пищевода при помощи филатовского стебля“] // Хирургия. – Maskva, 1954. – p. 93. (1 originalas rusų kalba).

Юркявичене, Елена. Доктор Эфрос, которого убрали из энциклопедии : [straipsnis apie B. Efrosą] // Экспресс неделя. – 2011, марта 10. – Nr. 10, p. 17. (1 originalas rusų kalba).