2013 09 12


  
                        
1    20th-century American Art. - 1981. - 1 lap. sulankst. į [5 ] p. UDK: 75(064).
2    A. Mončys / sudarymas ir tekstas: Viktoras Liutkus. - 2003]. - 135, [1] p. UDK: 73(474.5)(084).
3    Akėčios. - 1967 UDK: 821.172(73)-7(051).
4    Atidari langai / Stasys Santvaras. - 1959. - 167 p. UDK: 821.172(73)-1.
5    Boletin informativo / Universidad Nacional de Colombia. - 1954-. - 19, [7] p. UDK: 7(460)(051).
 image001
    
6    Boletin informativo and 1952. - 1953-. - 53,[1] p. UDK: 008(460)(051).
 

image003
7    Cézanne / the Museum of Modern Art. - 1978. - 1 sulankst. lap. UDK: 75(44)(064).


8    Colombia. - 1956. - 1 žml. UDK: 912(861).
 image005
9    Colombia. - 1962. - [24] p. UDK: 918.61(036).
10    Čiurlionio galerija, 1957-62. - 1962. - [58] p., įsk. virš. UDK: 7(474.5)(085).
11    Deutsche Werkkunst 1943 Wien. - 1943. - 63 p. -  (Ausstellung) UDK: 74.
image007 
12    Dėdės Tomo trobelė / Harriet Beecher-Stowe. D. 1. - 1923. - 252 p. -  (Jaunimo biblioteka) UDK: 821.111(73)-3.
13    Dievo paukštelis / redaktorius P. Andriušis. - 1946. - 13,[1]p. UDK: 821.172-7(051).
14    Don Kamiliaus mažasis pasaulis / Giovanni Guareschi. D. 1. - 1953. - 324 p. UDK: 821.131.1-3.
15    DP Aitvaras. - 1948 UDK: 325.2(430)(=882)(051).
16    Entartete Kunst / Adolf Behne. - 1947. - 48 p. UDK: 7.036.
 image009
17    Gintaras / redaguoja J. Kruminas. - 1945 UDK: 821.172(082)(051).
18    Ir vis dėlto - juokimės! / Pulgis Andriušis. - 1946. - 55 p. UDK: 821.172(430)-7.
 image011

19    Italian ceramics. - [195-]. - 179 p. UDK: 738(450).
20    Juodvarniai / Paulius Jurkus. - 1975. - 200 p. UDK: 888.2(73)-1.
21    Juozas Bagdonas / Žemaičių dailės muziejus. - 2001. - [10] p. UDK: 75.071.1(474.5).
22    Juozas Bagdonas. - 2002]. - 100 p. UDK: 75(73)(=882)(084).
23    Juozas Bagdonas. - I972. - 80 p. UDK: 75[Bagdonas](73)(=882)(064).
24    Juozo Bagdono tapybos kūrinių paroda / [parodos kuratorius Leonas Peleckis-Kaktavičius]. - [2004]. - [10] p. UDK: 75(474.5)(064).
25    Kad ji būtų gyva / Emilija Čekienė. - 1971. - 413, [6] p. UDK: 821.172(73)-3.
26    Katalikų kalendorius žinynas. 1995 :  / parengė Jonas Mintaučkis. - 1995. - 302 p. UDK: 282(474.5).
27    Kiškio lūpa / Balė Voveraitė. - 1948. - [12] p. UDK: 821.172-93.
 image013
28    Kolumbijos lietuvis. - 1950-1959 UDK: 325.2(862)(=882)(051).
29    Leiskit į tėvynę / paruošė J. Vasaitis. - 1946. - 272 p. UDK: 821.172-1(082).
30    Lietuviškos pasakos / sudarė Jonas Balys. - 2-asis leid. - 1951. - 230 p. UDK: 888.2-93.
31    Lietuvos dailininkų apžvalginė dailės paroda, 1942 / [katalogą tvarkė ir redagavo V. Rataiskis]. - [1942]. - 96 p., [24] iliustr. lap. UDK: 73/76(474.5)(064).
32    Lietuvos sovietizacija, 1940-1941 / Mykolas  Rėmeris. - 1989. - 70, [1] p. UDK: 947.45.
33    Lithuania through the ages / by Adolfas Šapoka. - 1948. - 62 p., [48] iliustr. lap. -  (Lithuania. Country and nation) UDK: 947.45.
34    Milfordo gatvės elegijos / Jonas Aistis. - 1968. - 200 p. -  (Nidos knygų klubo leidinys) UDK: 821.172-3.
35    Okupantų replėse / Henrikas Žemelis. - 1947. - 178 p. UDK: 947.45.081(093.3).
36    Pasaulio lietuvių jaunųjų dailininkų paroda / rengia Pasaulio lietuvių bendruomenė]. - 1983. - 15 p. UDK: 73/76(100).
37    Poezijos pilnatis / Bernardas Brazdžionis. - 1970. - 592 p. UDK: 821.172(73)-1.
38    Pragiedruliai / Vaižgantas. T. 4 : Šeimos vėžiai. - 2-asis leid. - 1942. - 237 p. UDK: 821.172-3.
39    Ramybė man / Juozas Kėkštas. - 1951. - 45 p. UDK: 821.172-1.
40    Riestaūsio sūnus / parašė Stepas Zobarskas. - 1947. - 37 p. UDK: 821.172-93.

41    Salon Anual de Artistas Colombianos X (1957). - 1957. - [24] p. UDK: 75.
 image015
42    Salon Nacional de Arte Moderno 1949 / Universidad Nacional de Colombia]. - 1949. - [13] p. UDK: 73/76.
 image017

43    Sculpture. - 1960. - [12] p. UDK: 73(100).
44    Sesuo buitis / Jonas Aistis. - 1951. - 45, [1] p. UDK: 888.2(73)-1.
45    Siuntinėlis iš Amerikos / Pulgis Andriušis. - 1947. - 95, [1] p. UDK: 821.172-7.
46    Sūnūs / Pearl S. Buck. T. 1. - 1937. - 320 p. UDK: 821.111(73)-3.
47    Svetimi kalnai / Bernardas Brazdžionis. - 1945. - 190 p. UDK: 821.172(73)-1.
48    Šiaurės pašvaistė / Bernardas Brazdžionis. - 1947. - 70, [1] p. UDK: 888.2(73)-1.
49    The Danish Cultural Institute - 10 years in the Baltics, 1990-2000 / Det Danske Kulturinstitut. - [2000]. - 49 p. UDK: 061.62:008(489).
50    The sixteenth biennial exhibition of contemporary American oil paintings. - 1939. - 107 p. UDK: 7.03.
 image019
51    The story behind the painting. - [b. m.]. - 1 sulankst.lap. UDK: 769.91(064).
52    Tikiu / tekstas Eleonore Beck. - 1999. - 156 p. UDK: 238.
53    Toli nuo tėvynės / Petras Babickas. - 1945. - 32 p. UDK: 821.172(81)-1.
      image021      

54    Už mylimą Baltiją / Algirdas Brazinskas-Baltas.; iliustr. Juozo Bagdono - 1973. - 32 p. UDK: 821.172-1.
 image023
55    Užuovėja; Išėjusiems negrįžti / Marius Katiliškis. - 1990. - 575 p. -  (Aukštupiai) UDK: 821.172(73)-3.
56    Vabalų vestuvės / Pulgis Andriušis. - 1948. - 30 p. UDK: 821.172-93.
 image025
57    Vidudienio sodai / Bernardas Brazdžionis. - 1961. - 126 p. UDK: 821.172(73)-1.
58    Vienybė. - 1920-1985. - 20 p. UDK: 325.2(73)(=882)(054).
59    Vieškelis mano dienų / Magdalena B. Stankūnaitė-Stankūnienė. - 1999. - 402 p. UDK: 75:929.
60    Vilniaus varpai / Kazys Bradūnas. - 2-asis papild. ir patais. leid. - 1947. - 27, [2] p. UDK: 821.172-1.
61    Vilnius tarp audrų / Jeronimas Cicėnas. - 1953. - 561, [5] p. UDK: 947.45-25.
62    Vytautas Ignas / [tekstų autoriai - Nijolė Tumėnienė, Aloyzas Stasiulevičius, Mikas Šileikis, Vytautas Raulinaitis, Kazys Bradūnas, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Antanas Gudaitis, Leonardas Andriekus, Henrikas Nagys. - 2001. - 135, [1] p. UDK: 75(=882:73).
63    Žemaičių dailės muziejus / Žemaičių kultūros draugija. - 1997. - 141, [3] p. UDK: 7(474.5)(069).
64    Žemaičių vestuvės / iliustravo Augustinavičius P. - [2000]. - 93, [2] p. UDK: 769.2[Augius](474.5).
65    Žingsniai / redakcijos sąstatas: Būtėnas Petras … [et. al.]. - 1947. - 64 p. UDK: 008(430)(=882)(051).                      

2013 09 11

1.    45 J. Bagdono paveikslų eskizai.
2.    24 J. Bagdono juodai baltos realistinių paveikslų nuotraukos.
3.    25 J. Bagdono juodai baltos skulptūrų ir keramikos dirbinių nuotraukos.


2013 09 11

 110 J. Bagdono paveikslų nuotraukų (nuotraukos spalvotos, be pavadinimų). 


2013 09 11

1. Literatės Ilonos Linkevičienės esė apie Juozo Bagdono paveikslus.
2. 115 juodai batų J. Bagdono paveikslų nuotraukų (nuotraukos be pavadinimų).