ŽYMŪS PLUNGĖS KRAŠTO ŽMONĖS

ŽYMŪS PLUNGĖS KRAŠTO ŽMONĖS

 Kartoteka redaguojama, atsiprašome už galimus netikslumus.Nuorodos į šaltinius:

LE – Lietuvių enciklopedija. – Bostonas,1953-1985.
TLE – Tarybinė lietuviškoji enciklopedija. – 1985-1988.
Aleksandrynas – Biržiška V. Aleksandrynas. – Čikaga, 1990. 1– 3 t. 
LRS  Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. – Vilnius, 1996.

KYK  Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas, 2002-2009.

LKD - Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 / B. Kaluškevičius, K. Misius.  – Vilnius, 2004.
internetas/

– informaciją pateikė pats asmuo. 

Abelkis, Povilas (1906 01 27 (14) – 1957 08 07).
Mokytojas, rašytojas.
Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)
 

Alantas, Vytautas (Jakševičius) (1902 06 18  1990 06 24).
Rašytojas.
Plungės gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Čia parašė eilėraščių rinkinį "Amžini laužai”.

(VLE)

Aleknavičius, Mykolas.

Stalininkas (Rūmų valdžios pareigūnas).
Plungės miesto valdytojas. Žygimantas Augustas 1570 m. jam pavedė valdyti Plungę.

(I)

Andriuška, Benediktas (1884 04 30 (18) – 1951 02 21).
Prozininkas, religinių raštų rengėjas.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).
(Aleksandrynas)

Andriušaitis, Vitalijus (1927 06 26 – 2006 10 09).
Kandidatas į sporto meistrus. Sporto mokyklos treneris. Plungės miesto garbės pilietis.
Gyveno ir dirbo Plungėje.

Anglickis, Stasys (1905 12 22 – 1999 02 06).
Poetas.
Gimė Bernotave – (Žlibinų sen.)
(VLE, Žemaičių žemė. 1999, nr. 1, p. 80.)


Astrauskas, Vytautas (g. 1927 03 23).
Gydytojas, patologas, fiziologas, reumatologas, medicinos mokslų daktaras. 1992-1996 m. buvo LR Seimo narys.
Gimė Macenių kaime (Nausodžio sen.).
(VLE)

Augius, Paulius (Augustinavičius) (1909 09 02 – 1960 12 07).
Dailininkas, grafikas.
Kilęs iš Gečaičių kaimo (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(VLE)

Autukienė-Tamulytė, Aurelija (g. 1968).
Dailininkė, aktorė.
Gimė Plungėje.

Bagdonas, Juozas (1911 12 11  2005 04 11).
Lietuvių išeivijos dailininkas. 

Kilęs iš Videikių (Plungės raj.). Vėliau gyveno Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus: Vokietiją, Kolumbiją, Vašingtoną Niujorką. 1999 m. sugrįžo į Plungę. Mirė Plungėje, palaidotas Kaune.Bagužas, Brunonas (1920 08 31  2008 09 09).
Kunigas, politinis kalinys, dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje; rašė prisiminimus, tris pamokslų tomus, Alsėdžių parapijos istoriją. Aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.). 1970-1973 m. – buvo Stalgėnų parapijos klebonu.
(Kn.:  Kunigas Brunonas Bagužas. Lietuvos piliečio kelias. Varniai-Vilnius, 2006)

Balaševičius, Banguolis (g. 1944 08 13).
Prozininkas, vertėjas.
Gimė Alsėdžiuose.

Bankaitė (Bonkaitė), Magdalena (1862 02 16– 1933 07 29).
Daraktorė, knygnešė. 
Gyveno Plungėje, palaidota senosiose Plungės kapinėse.

(LKD)


Baužienė
(Valančiūtė), Morta (g. 1946 06 08).

Muziejininkė, architektūros istorikė, knygų apie Vilnių autorė, Šv. Kristoforo statulėlės ,,Už Vilniaus atminties gaivinimą" laureatė (2016).
Gimė Šiemulių kaime, (Kulių sen.). 1953–1957 m. mokėsi Reiskių pradinėje mokykloje, 1957–1964 m. – Kulių vidurinėje mokykloje.
P. (inf. pateikė pati el. paštu)ir dar + iš I.

Belkindas, Miša (g. 1949)

Pasaulio banko statistikos departamento vadovas; Pasaulio statistikų susivienijimo prezidentas.

Gimė Alsėdžiuose, vidurinę mokyklą baigė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022. Ir I.


Benetis
, Rimantas (g. 1957 07 03).
Prof. dr., KMU klinikų kardiochirurgijos klinikos vadovas, KMU Medicinos fakulteto docentas, Kauno apskrities kardiochirurgijos ekspertas.
Gimė ir mokėsi Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis.
(KYK, 2002)

Beresnevičius, Alfonsas (g. 1936 05 12).
Žemaičių kultūros draugijos narys, fotografas, šaulys, saulutininkas, kraštotyrininkas, rezistencijos metraštininkas. Plungės miesto garbės pilietis. 
Gyvena Plungėje.


Beresnevičius, Povilas (1838 04 06  1888 02 20 (08).
Kunigas, profesoriavo Žemaičių kunigų seminarijoje. Religinių raštų leidėjas.
Gimė ir dirbo Plungėje.
 (Aleksandrynas)

Borisevičius, Vincentas (1887 11 23 – 1946).
Telšių vyskupas. Kunigavo Alsėdžiuose.
Rėmė Žemaitijos partizanus.
(VLE)

Blochas Hakoenas, Chaimas Icchakas (g. 1865 09 14 - ?)

Talmudo žinovas, mokytojas. Po ketverių tarnystės Plungėje metų tapo Palangos bendruomenės rabinu ir Av Bei Din – žydų teismo pirmininku. Išvykęs į JAV tapo Ortodoksų rabinų sąjungos prezidentu.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.

Blochas Jankelis Simonas (1898 – 1961) .

Verslininkas Sydnėjuje (Australija). Išgarsėjo kaip vienos garsiausios pasaulyje baleto batelių gamybos bendrovės „BLOCH“ įkūrėjas.

Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.

Brazdeikis, Leonas (1924 09 5 – 1993 07 03).
Mokytojas, inžinierius, poetas.
Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Brežinskis, Jonas (1878 08 26  1963) (pasirašinėdavo slapyvardžiu Izidorius Brutenis).
1916 m. su kun. P. Malakausku Plateliuose įsteigė slaptą jaunimo organizaciją "Saulutė" ir leido to paties pavadinimo rankraštinį laikraštį.
Gyveno Babrungėnų kaime (Babrungo sen.).

(I)

Bružas, Konstantinas (1912 08 30 2005 10 16).
Kraštotyrininkas.
Gyveno Žemaičių Kalvarijoje.

Budginas, Rudolfas (g. 1969 03 28).
Pianistas virtuozas. Gyvena JAV.
Gimė Plungėje, mokėsi Plungės 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar "Ryto" pagrindinė).

Budrys, Ignas (1933 12 25 – 1999 01 29).
Tapytojas, akvarelistas.
Gimė Grigaičių kaime (Babrungo sen.).
(VLE)

Bulotaitė-Jurkūnienė, Giedrė (g. 1947 03 11)
Dailininkė, tapytoja, grafikė.
Gimė Plungėje.

Bunka, Jakovas (g. 1923 07 13 - 2014 07 30).

Liaudies menininkas – medžio drožėjas, skulptorius.

Plungės žydų muziejaus įkūrėjas ir vadovas, Plungės žydų bendruomenės pirmininkas. Plungės garbės pilietis. Gyveno ir mirė Plungėje.

(KYK)

Butkų Juzė (1893 07 21 – 1947 04 22).
Daraktorius, mokytojas, muziejininkas, poetas.
(VLE)

Butkus, Liudvikas.  Plungės "Vilties” knygyno savininkas.
1947 m. mirė Plungėje. Palaidotas senosiose Plungės kapinėse.

Čekavičiūtė, Jadvyga (1932 12 27 – 2003 01 01).
Mokytoja, kraštotyrininkė.

Gyveno Plungėje, dirbo Plungės I-ojoje ir IV-ojoje vidurinėse mokyklose.

Čiulda, Juozas (1796 09 22  1861 06 11 (05.30)).
Žemaičių kalbos gramatikos autorius, poetas. Parašė knygą: “Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles”.
Gimė  Jovaišiškės kaime (Babrungo sen.). Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje.
(VLE)

Čiurionienė–Kymantaitė, Sofija (1886 03 13 – 1958 12 01).
Rašytoja, M. K. Čiurlionio žmona.

Jaunystėje su tėvais gyveno Karklėnuose ir Kuliuose. 1909 m. vasarą po vestuvių su Konstantinu gyveno ir kūrė Plungės klebonijoje pas dėdę kun. Vincentą Jarulaitį.
(VLE)

Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas (1875 09 22 – 1911 03 10).
Dailininkas, kompozitorius.
1889-1894 m. mokėsi Plungėje Mykolo Oginskio muzikos mokykloje (muzikantinėje). 1909 m. vasarą, po vestuvių su Sofija gyveno ir kūrė Plungės klebonijoje pas žmonos dėdę kun. Vincentą Jarulaitį.
(VLE)

Dapkus, Karolis (g. 1933 12 19 - 2020 07 22).
Aktorius, artistas.
Gimė Plungėje.
(VLE)

Dauguvietis, Borisas (1885 03 26 – 1949 07 13).
Režisierius, aktorius, dramaturgas, artistas.
Karo metais slapstėsi ir gyveno Plungės rajone.
(VLE)

Daukantas, Simonas (1793 10 28 – 1864 12 06).
Istorikas, švietėjas, gydytojas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos mokykloje.
(VLE)

Dirgėla, Povilas (g. 1941 12 23 - 2004 10 16).
Rašytojas. Rašo apysakas ir apsakymus. 1965-1968 m. dirbo gydytoju Plungėje.
(VLA)

Dobrovolskis, Algirdas Mykolas - Tėvas Stanislovas. (1918 09 29 – 2005 06 23).
Kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas.
1945 – 1947 m. kunigavo Plungėje.

(I)Domarkas, Eligijus (g. 1943 01 02).
Lietuvių muzikinių teatrų režisierius.
Gimė Merkelių kaime (Babrungo sen.)
(VLE)

Domarkas, Jonas (g. 1934 05 23).
Kompozitorius, KU Menų fakulteto Muzikos istorijos ir teorijos katedros docentas.
Gimė Liepgirių kaime (Šateikių sen.).
(KYK, 2007)

Domarkas, Juozas (g. 1936 07 28).
Dirigentas.
Gimė Varkalių kaime (Nausodžio sen.). Plungės miesto garbės pilietis.
(VLE)

Domarkas, Stasys (g. 1939 04 15).
Dirigentas.
Gimė Merkelių kaime (Babrungo sen.). Plungės miesto garbės pilietis.
(VLE)

Doniela, Vytautas (g. 1930 02 12).
Profesorius. Gyvena Australijoje.

1934-1944 m. gyveno Plungėje, čia baigė 4 gimnazijos klases.
(VLE)


Duoblys,
Girvydas (g. 1961 06 03).

Pilietinių iniciatyvų centro direktorius, konsultacinės vaikų reikalų tarybos prie LR Prezidento narys, ET ekspertas.

Gimė Plungėje, 1968 – 1979 m. mokėsi Plungės I-ojoje vid. m-kloje.

(KYK, 2009)


Durskis,
Stanislovas (1859 07 23 (11) – 1943).
Poetas.
Kunigavo ir mirė Kuliuose.

Džervienė, Teklė (g. 1932).
Literatė, poetė.
Gyveno Alksnėnų kaime (Šateikių sen.). Mokėsi Plungės gimnazijoje.

Efrosas, Borisas (1914 11 01 - 2001 06 05)

Medicinos mokslų daktaras, cirurgas, padaręs pirmąją planinę širdies operaciją Lietuvoje (1958 m.).

Gimė Plungėje.

(Kn.: Chirurgo gyvenimas : Borisas Efrosas. - Vilnius, 2003).

Ereminas, Leonas (1863 06 23 – 1927 10 30).
Choro dirigentas Niujorke.
Gimė Šarkių kaime (Babrungo sen.).
(VLE)

Eitutavičius, Kazimieras (1833 03 02 – 1906 02 18).
Poetas, knygnešys.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).

Gabalis, Česlovas (g. 1964 11 21).
Dainininkas. Roko grupės “Pelenai” vokalistas.
Plungėje baigė vidurinę mokyklą.

(I)

Gadeikytė, Julija (1902 09 18 – 1996 06 20).
Saulutininkė.  
Gyveno Beržoro kaime (Platelių sen.).


Gaudiešius
Vladas (g. 1936 08 28)
Plungės fotografas. Ilgametis „Žemaičio“ redakcijos fotokorespondentas.
Gyvena Plungėje.


Gedgaudas,
Norbertas (1824 06 19 (9) – 1901 01 03 (16).
Religinės literatūros rengėjas, vertėjas. Nuo 1981 m. Plungės altarista.
Mirė Plungėje.
(LRS)

Genys, Pranas (1902 03 01 – 1952 08 26).
Poetas, muziejininkas, fotografas, kraštotyrininkas.Telšių "Alkos" muziejaus įkūrėjas. Sovietų nukankintas Macikų lageryje (Šilutės raj.)
1945 – 1952 m. gyveno Plungėje.
(VLE)

Giedraitis, Juozapas Arnulfas (1757 06 24 – 1838 07 17 (5).
Vertėjas, Žemaičių vyskupas.
Gyveno ir mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedraitis, Merkelis (apie 1536 – 1609 04 06).
Vyskupas.
Turėjo apartamentus Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedrimas, Juozas (g. 1802).
1831 m. sukilimo dalyvis.
Gimė netoli Gintališkės kaimo (Platelių sen.).

Gintila, Jonas Krizostomas (1788 11 14 – 1857 08 06 (07 25).
Knygų kolekcionierius, hebraistas, religinių raštų rengėjas, Žemaičių vyskupijos valdytojas.
Gimė Gelindėnų kaime (Paukštakių sen.) Gyveno, mirė ir palaidotas Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedraitis, Simonas (1764 – 1844 08 7/19).
Pavyskupis, Žemaičių vyskupijos sufraganas, Aramiteno vyskupas. Žemaičių vyskupijos kapitula.

Mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Goldšmitas, Lazarus (g. 1871 - )

Labiausiai žinomas dėl pirmojo Babiloniško Talmudo vertimo į vokiečių kalbą. Sudarė ir visų žinomų Etiopijos spaudinių sąrašą „Bibliotheca Aethiopica“. Jo knygas ir vertimus spausdino Frankfurto prie Maino, Strasbūro, Lisabonos, Berlyno leidyklos.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.

Goldvaseris, Boruchas.
1919-1930 m. buvo Plungės burmistras.

Goleris, Isakas ((1891 – 1939).

Anglijos poetas, dramaturgas, rašytojas, pamokslininkas, ministras.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022. Ir I.

Grišmanauskas, Juozas (1927 10 06 – 1983 07 16).
Dalyvavo egzistenciniame judėjime. Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis.
Gimė Medsėdžių kaime (Platelių sen.).

Grosas, Artūras Severinas (Aleksandrietis) (1821-1870).
1963 m. sukilėlių vadas, skelbęs manifestą Plateliuose, Plungėje, Tveruose.

Grušys, Juozas (1859 04 04 – 1943 11 11).
Knygnešys.
Gyveno Kuliuose.
(VLE)

Grušys, Juozas (slp. Žilvinis) (1915 03 20  – 2002 01 29).
Poetas, tremtinys, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pogrindininkas, Sąjūdžio dalyvis, Sukilėlių klubo narys, knygnešio Juozo Grušo sūnus.
Gimė Juodeikių kaime (Nausodžio sen.).

Gudas, Jurgis (1868 04 22 (05 04) – 1941 12 07).
Knygnešys.
Gimė Kumžaičių kaime (Kulių sen.).

(LKD)

Guščius, Alfredas (g. 1940 09 13).
Kritikas, eseistas. Gyvena Vilniuje.

Gimė 1940 m. Mardosų kaime ( Nausodžio sen.).

Horvicas, Jozefas Joselis (g. 1847 – ?)

Įkūrė religines mokyklas Naugarduke, Šiauliuose, Daugpilyje, Varšuvoje, Berdyčeve, Odesoje, Lydoje ir kituose Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos miestuose. Iš visų jo įkurtų ješivų iki šiol išliko tik Geitshedo kolegija Anglijoje. Ši jo vardu pavadinta žydų religinė mokykla – pati didžiausia Europoje ir viena prestižiškiausių pasaulyje.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.


Idzelevičienė, Ona, Skaistutė (g. 1941 09 24).
Tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė. Sportinių šokių kolektyvo “Žuvėdra” vadovė Klaipėdoje.

1956 – 1958 m. buvo Plungės saviveiklos šokių kolektyvų šokėja. 1959  1962 m. Plungės tautinių šokių šokėja.
(VLE)

Ivinskis, Zenonas (1908 05 25 – 1971 12 24).
Istorikas.
Gimė Kaušėnų kaime (Nausodžio sen.).
(VLE)


Jadziauskas
, Antanas (g. 1930 01 02)

Pedagogas, treneris.

Plungės rajono futbolo rinktinės, 1956 m. iškovojusios Lietuvos čempiono vardą, treneris. Vienas iš Plungės sporto mokyklos įkūrėjų. Plungės miesto garbės pilietis.


Jakimavičius, Liudvikas (g. 1959 08 21).
Rašytojas, redaktorius, Redaguoja „Sietyną“. Baltijos TV scenaristas bei režisierius. 
Gimė Kuliuose.

(I)

Jarulaitis, Vincentas (1859 03 13 – 1939 11 25).
Kunigas, klebonas, visuomenininkas. 1893 m. – Kulių klebonas, 1900-1910 m. – Plungės klebonas. 1906 m. prie Babrungo upės padėjo įrengti Lurdą.

Jasikevičius, Rapolas (1801 – 1879 08 28 (16).
Religinės literatūros rengėjas.
Gyveno ir mirė Žemaičių Kalvarijoje.

Jaugėla, Vytautas (g. 1938 10 18).
Fotografas, kino menininkas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas, tautodailininkas.

1990 – 1995 m. buvo Platelių apyl. viršaitis. Dirbo Gintališkės kultūros namų direktoriumi.

(I)

Jonikaitė, Zuzana (1902 02 14 – 1981 11 26).
Kalbininkė.
Gimė Ylių kaime (Alsėdžių sen.), mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Jonušas, Justinas (g. 1926)
Tautodailininkas.
Gyvena Godelių kaime (Šateikių sen.).

Jonušienė, Regina (g. 1926)
Tautodailininkė.
Gyvena Godelių kaime (Šateikių sen.).

Jonutis, Raimondas (1955 10 29 – 1996 07 11).
Poetas.
Gimė ir mokėsi Plungėje.

Jucius, Juozas (1914 03 12 – 1992 07 02).
Mokytojas. Krikščionių demokratų partijos narys. Dalyvavo 1941 m. birželio 22 d. sukilime Kaune. Ruošė spaudai vadovėlių.
Gyveno ir mokytojavo Plungėje.


Jucys, Adolfas (1904 09 12 – 1974 02 04).
Fizikas, daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas. Fizikos ir matematikos mokslų daktaras.
Mokėsi Plungės gimnazijoje.
(VLE)

Jurkus, Vaclovas (g. 1958 02 23) 
Lietuvos futbolininkas, treneris. Vilniaus ”Žalgirio” futbolo meistrų komandos vartininkas.
Gimė ir augo Plungėje.

(I)

Jurkus, Paulius (1916 07 29 – 2004 04 09).
Žurnalistas, rašytojas, dailininkas, lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas JAV. Gimė ir iki 1944 m. gyveno Žemaičių Kalvarijoje. Karo metais pasitraukė į Vakarus.
Gimė Žemaičių Kalvarijoje.
(TLE)

Juška, Vincas (1841 (60) – 1939).
Knygnešys.
Gyveno ir mirė Žemaičių Kalvarijoje. Palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.

Juzumas, Vincentas (1819 – 1901 07 01/14).
Kunigas, lietuviškų religinių knygelių rašytojas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos parapinėje mokykloje.

Kahanemanas, Josifas Šleimė (1888 05 13 – 1969?). Rabinas. Vadovavo Gardino ješivai, Panevežyje įkūrė vieną didžiausių Lietuvoje rabinų mokyklą, dar tris ješivas ir vaikų namus. 1923 m. išrinktas į Lietuvos Antrąjį Seimą. 1940 m. išvykęs į Palestiną, ten įkūrė Panevėžio vardu iki šiol vadinamą vieną garsiausių pasaulyje dvasininkų mokymo kompleksą ir jam vadovavo, buvo Izraelio Toros žinovų Tarybos narys. Jo vardu Izraelyje pavadinta gatvė.

Gimė Kuliuose.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.Kasakauskis, Jurgis (1650 – 1722).
Kunigas. Parengė daug kartų perspausdintą lietuvišką maldaknygę "Rožančius švenčiausios Marijos panos".
Vienuolis domininkonas Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Katkus, Mikalojus (1852 12 17 – 1944 06 26).

Prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamosios spaudos platintojas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas.
Trumpai mokytojavo Plungės pranciškonų gimnazijoje (apie 1921/ 2 m.).

(LKD)


Kaukaitė, Giedrė (g. 1943 12 02).
Dainininkė.
Gimė Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė.
(TLE)

Kaunas, Domas (g. 1949 04 21).
Knygotyrininkas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.
Gimė Šlepečių kaime (Paukštakių sen.).
(Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997)

Kavaliauskas, Petras (1870 07 03 – 1902 01 09).
Knygnešys.
Palaidotas Alsėdžių kapinėse.


Kerpauskas
, Ignas (1875 05 22 (06 03) – 1937 03 30).

Daktaras. Visuomenės veikėjas.

Gimė Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos seniūnija).

LE 

Kiršenšteinas (XVIII a.).
Plungės miesto valdytojas.

Kirtiklis, Andrius (1901 07 27 – 1993 10 03).
Poetas, vertėjas.
Vienas iš seniausių Plungės gimnazijos direktorių.


Klimas
Albinas (g. 1952 03 25).

Verslininkas, visuomenės veikėjas. Buvęs Plungės meras 2011- 2014 m.

Gyveno Plungės raj. Baigė Plungės vidurinę mokyklą.

Klišonis, Audrius (g. 1964 05 15).

Provizorius. Lietuvos politinis veikėjas. Plungės meras nuo m1914 m. 

Gyvena Plungėje. 

Knašius, Vladas (1927 11 29 – 1976)
Krepšinio treneris ir krepšinio mokyklos vadovas.
1949 m. sportinį darbą pradėjo Plungėje, dirbo apskrities Kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininku iki 1950 m.
(http://www.klaipedoskrepsinis.lt/lt/istorija/vladas-knasius.html)


Končius
, Ignas (1886 07 31 – 1975 02  19).
Profesorius, fizikas, etnografas, kraštotyrininkas.
Gimė Purvaičių kaime (Žlibinų sen.).
(LE)

Kontrimaitė, Marytė (g. 1947 02 09).
Poetė, verėja.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)

Kosčiauskas, Mykolas (1913 02 08–2003 03 05).
Geografas, Lietuvos geodezijos inžinierius, fizinių mokslų daktaras, Inžinierinės geodezijos tyrimų pradininkas Lietuvoje.
Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje. 1932 m. baigė Plungės gimnaziją.Krulis, Celestinas Gerutis (g. 1938 05 19).
Grafikas, dailininkas.
Gimė Beržoro kaime (Platelių sen.).

Kosčiauskas, Mykolas (g. 1913 02 08).
Inžinierius geodezininkas, geodezijos mokslų pradininkas Lietuvoje.
Gimė Plungėje.

Kučinskas, Juozas (1876 – 1963).
Pirmasis Lietuvoje įsteigė linų verpimo įmonę.
Gyveno ir dirbo Plungėje. Palaidotas senosiose Plungės kapinėse.

Kulikauskas, Andrius (g. 1952).
Dainininkas, muzikantas ir kompozitorius.
Gimė ir mokėsi Plungėje.

(I)

Kumšlytis, Leonas (1901 –1940 11 07).
Kraštotyrininkas, buvęs Plungės valsčiaus viršaitis.
Gyveno Plungėje, palaidotas Plungės senosiose kapinėse.
(TLE)

Lankauskas, Romualdas (1932 04 03 – 2020 02 04).

Žurnalistas, rašytojas dailininkas.

Mokėsi ir dirbo Plungėje.

(TLE)


Lapė,
Vaclovas (g. 1934 09 10).
Lietuvos politinis bei žemės ūkio veikėjas. 1992-1996 m. ir 1996-2000 m. buvo LR Seimo narys.
Gimė Plungėje.


Lapukas, Antanas (1951 09 24 – 1997 03 04).
Mokytojas ekspertas, Plungės rajono savivaldybės meras 1995-1997 m.
Gyveno, dirbo ir palaidotas Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis.
(Žemaitis. 1997, kovo 8)


Lapukienė – Budrikaitė, Elvyra Valerija (g. 1942 12 24).

Pedagogė, visuomenės veikėja. (TS(LK) Plungės skyriaus pirmininkė. Plungės rajono savivaldybės merė 2007 – 2011 m.

Gyvena Plungėje.

(KAK, 2007)

Latakas, Rimantas (g. 1971 02 21).

LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Moldovos Respublikoje.

Gimė Raišaičių kaime (Paukštakių sen.), kai buvo 5-erių su tėvais persikėlė gyventi į Plungę. Baigė 4-tą vidurinę (dabar Senamiesčio) mokyklą.

Laureckis.
Plungės valsčiaus viršaitis (apie 1939-1944).

Lechavičius (Lekavičius, Lachawicza) Jonas (1819 02 21 (9) – 1861 12 20 (8)).
Išleido elementorių “Naujas mokslas skaitymo rašto žemaitiško" (1846 m.). 1849 m. vikaravo Alsėdžiuose.
(LRS)


Lipšičas, Izraelis Isakas (Lipi Lipšicas) (g. 1903 04 24 - ?)

Pasaulinio garso menininkas, modernistas.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.

Lubys, Bronislovas (g. 1938 10 08).
LR premjeras, Lietuvos Nepriklausomos valstybės Atkūrimo Akto signataras, AB “Achema”, “AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” prezidentas.
Gimė ir mokėsi Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis.
(KYK, 2002 m.)

Lukas (Lukošius), Petras (g. 1897 11 21).
Skulptorius (baigęs Milano akademiją).
Gimė Drūkščių kaime (Žlibinų sen.).

Lukošiūtė, Rozalija (1861 – 1934).
Knygnešė.
Palaidota senosiose Plungės kapinėse (yra medinis paminklas - koplytstulpis).

Lukas (Lukošius), Petras (g. 1897 11 21).
Skulptorius (baigęs Milano akademiją).
Gimė Drūkščių kaime (Žlibinų sen.).

Mačernis, Juozas (1891 01 22 – 1976 ).
Pedagogas, visuomenės veikėjas. Esperantininkas, išspausdinęs virš 20 įvairių knygų.
Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(LE)

Mačernis, Mečislovas (1897 10 30 – 1988 03 29).
Mokslininkas pedagogas. Pedagoginių knygų autorius.
Gimė Gedrimų kaime (Alsėdžių sen.). Beveik 20 metų mokytojavo Plungėje. Mirė ir palaidotas Plungėje.
(Kn.: Tauragės mokytojų seminarija 1923-1942 (1944). - Tauragė, 1998. – P. 7-8)

Mačernis, Vytautas (1921 06 05 – 1944 10 07).
Poetas, vertėjas.
Gimė Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(TLE)

Malakauskis, Petras (1889 04 18 – 1948).
Kunigas. 1916 m. su J. Brežinskiu Plateliuose įsteigė slaptą jaunimo organizaciją "Saulutė" ir leido to paties pavadinimo rankraštinį laikraštį.
Gimė Mikytų kaime (Platelių sen.).
(LE)

Malerytė, Jolanta (g. 1957 01 16).
Poetė, emigrantė (gyveno Izraelyje, Kanadoje).
Gimusi Plungėje.

Mantvydas, Pranas (1894 12 04 – 1960 08 08).
Filosofijos mokslų daktaras.
Gimė Pučkorių kaime (Platelių sen.).
(TLE)

Martusevičius, Antanas ( g. 1955 04 23).

Gydytojas-chirurgas. 2000 m. paskirtas Sveikatos apsaugos viceministru.

Gimė ir augo Milašaičiuose. Mokėsi Plungėje.

  

Masalskis, Ignotas Jokūbas (1726 07 30 – 1729 07 22).
 Lietuvos valst. polit. ir bažnyčios veikėjas. Vilniaus vyskupas.

Buvęs Plungės valdų šeimininkas.
 (TLE)

Meškauskas, Kastas (Konstantinas) (1905 – 1932).
Mokytojas. Buvo paskirtas Lietuvos Prezidento asmeniniu sekretoriumi.
Gimė Pučkorių kaime (Platelių sen.).

Meškauskas, Pranas [Germantas] (1903- 1945).
Nukankintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Švietimo kuratorius 1941 –1944.
Gimė Pučkorių kaime (Platelių sen.).

Mickevičius, Juozas (1900 08 27 – 1984 11 10).
Istorikas, tautosakininkas, muziejininkas.
Gimė Mačiūkių kaime (Platelių sen.). Palaidotas Beržoro kapinėse.

Mieleška, Simforijonas Juozapas (1804 06 14 (2) – 1868 08 21 (9)).
Lietuvis kunigas domininkonas, veikęs Latvijoje. Religinių raštų leidėjas ir rašytojas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų parapinėje mokykloje.

(Aleksandrynas)

Mikutis, Justinas (1922 04 27 – 1988 06 02).
Mąstytojas, liaudies filosofas.
Gimė Šateikių-Rūdaičių kaime. Mokytojavo Kuliuose, Grigaičių kaime.

Milašius, Juozas. (g. ? – 2019 10 04 ).

Ilgametis mokytojas Plungės „Saulės“ gimnazijos įkūrėjas ir direktorius. Gitaristas. Estradinio ansamblio „Žemaitėliai“ įkūrėjas.

Dirbo ir gyveno Plungėje.

Milašius, Juozas (g. 1968 04 15).

Gitaristas, kompozitorius ir įvairių performansų autorius, Lietuvos džiazo muzikantas – eksperimentatorius ir konceptualistas.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Misevičius, Eduardas (1883 – 1946 08 28).
1930 m. spalio 5 d. išrinktas Plungės burmistru.

Monstvilaitė, Jadvyga (1919 09 22 - 2004 06 06)
Profesorė, biomedicinos mokslų habil. daktarė ir biologijos mokslų daktarė.
Gimė Plungėje.
(TLE)

Narutavičius, Stanislovas (1862 09 02 – 1932 12 31).

1905 m. dalyvavo revoliucijoje ir Lietuvių suvažiavime Vilniuje. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Gimė Brėvikių kaime (Alsėdžių sen.). Palaidotas Alsėdžiuose.


Našlėnas Kerbelis, Petras (1916 12 23 – 2002 09 14).

Kunigas, buvęs politinis kalinys, aktyvus kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sąjūdžio rėmėjas.

1986 m. – Plungės bažnyčios kunigas, Stalgėnų klebonas, nuo 1996 m. – Plungės klebonas-dekanas.

Oginskienė, Marija Skorzewska (1857 – 1945).
Kunigaikštienė, Mykolo Oginskio Plungės dvaro savininko žmona. 1873-1915 m. gyveno Plungėje.

Oginskis, Mykolas (1849 – 1902).
Kunigaikštis, 1873-1902 m. gyveno Plungėje. Pastatė dvaro rūmus, sutvarkė parką.
(TLE)

Olšauskas, Kazimieras (g. 1911 02 02).
Kunigas. Visuomenės veikėjas.
Mokėsi Plungės gimnazijoje.
(LE)

Olšauskas, Konstantinas (1867 04 22 – 1933 06 18).

Kunigas prelatas, švietimo įstaigų ir mokytojų kursų steigėjas, knygnešys, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Gimė Burbaičių kaime (Šateikių sen.), mokėsi Plungėje, palaidotas Plungėje.
(LE)


Pabedinskas, Kazys (1904 02 07 – 1998 06 23).

Inžinierius, pramonininkas, verslininkas, ateitininkas, krikščionis demokratas.

Tarpukario metais buvo Akcinės linų audinių gamybos bendrovės „Kučinskis-Pabedinskai“ savininkas Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis.

(LE).

Pabedinskas, Leonas (1931 11 02 – 2002).

Architektas, grafikas. Gyveno JAV, Čikagoje.

K. Pabedinsko, Plungės Linų audinių bendrovės savininko sūnus.

Gimė Plungėje, savo paveikslų padovanojo Žemaičių dailės muziejui.

(„XXI amžius, 2008, liepos 2)

Pabrėža, Jurgis (1771 01 15 – 1849 10 30).
Botanikas, gydytojas, mokslininkas, kunigas. Tverų parapijos vikaras. 1800 m. Plungės vikaras 1802 m.
(TLE)


Pacas, Mykolas Kazimieras (~ 1624 – 1682 04 14).
Žemaičių vyskupas.
Į Alsėdžius gyventi atvyko 1669 08 19. Mirė Alsėdžiuose.
(TLE)

Pakalniškis, Aleksandras (g. 1910 03 26).
Rašytojas. Buvęs prekybos mokyklos direktorius.
Gimė Kėkštų kaime (Paukštakių sen.) Mokėsi ir dirbo Plungėje.

Pakalniškis, Vytautas (1944 05 27).

Socialinių (teisės) mokslų daktaras, buvęs LR teisingumo ministras (1996-1999) ir  Seimo narys (1996-2000). Lietuvos respublikos Ministro pirmininko pavaduotojas. Teisingumo ministras. Seimo narys. Gimė Gegrėnų km.

(KYK, 2009)

Palšis, Petras (1923 04 29 – 1993 04 24).

Kunigas, politinis kalinys, vienas iš liturginės reformos Lietuvoje pradininkų, rašė ir platino giesmes.

Gimė Platelių valsčiuje, Užpelkių kaime. 1941 m. laidos Plungės gimnazijos abiturientas. Palaidotas Beržoro kapinėse, šalia savo tėvų.

(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 344.)

Paskienė-Gurinaitė, Ieva (g. 1916 01 12).
Aktorė (1976 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusios artistės vardas).
Kilusi iš Jazdauskiškių kaimo (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(VLE)


Paulauskaitė, Zita (1956 05 11– 2021 01 08).

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, žurnalistė, kultūros veikėja. Aktyvi Sąjūdietė.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

(KAK, 2007; I).

Pociūtė, Emilija (g. 1860 06 17/29).
Liaudies švietėja, daraktorė.
Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

Preibytė-Valiūnienė, Rozalija (g. 1930 10 29).
Politinė kalinė, poetė.
Gyvena Plungėje.


Prielgauskas, Ignas (g. 1871 08 12).
Pianistas, pedagogas.
Gimė Narvaišių kaime (Šateikių sen.).

Prialgauskas, Kazimieras (1901 01 21 – 1988 08 02).

Kunigas. Telšių vyskupijos kancleris. Kunigų seminarijos profesorius.

Gimė Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.), palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse.

Procuta, Genius (g. 1933 11 11- 2018 02 21).

Otavos (Kanada) universiteto dėstytojas, profesorius.

Gimė Vilkaviškyje, puskarininkio šeimoje. 1934 –1936 (37) gyveno Plungėje.

(LE; I)


Pukys, Povilas (1883 12 3 – 1964 08 22).
Kunigas prelatas.
Pastatė  dabartines Stalgėnų ir Plungės bažnyčias. Mirė Žemaičių Kalvarijoje. 
(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 347.).

Pundzius, Aloyzas (g. 1922 11 03 –2014 01 13).

Medicinos m-klų kandidatas tuberkuliozinio dispanserio vedėjas. Visuomenės veikėjas.

Gyveno ir dirbo Plungėje.


Pundzius
, Juozas (g. 1954 01 24).

Habil. dr. (biomedicinos m. medicina), prof., KMUK generalinis direktorius, KMU prorektorius klinikos vad. (chirurgija).

Gimė Plungėje, mokėsi 1961 – 1971 Plungės 3-iojoje vid. m-kloje.


Puškorius, Jonas
(1924 03 08 – 1980 10 29)

Clevlendo Lietuvių Alumnų klubo viena iš įkūrėjų ir vadovų. Aktyvus krikščionis demokratas, ateitininkas.

Baigė Plungės gimnaziją.

(TS, 1984, Nr. 1)


Radvilavičienė,
Danutė (g. 1932 01 06 - 2007 01 03).
Kultūros darbuotoja, šokių kolektyvo “Suvartukas” vadovė.
Dirbo ir gyveno Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė.

Raibužis, Juozapas (1878 – 1945).
Liaudies skulptorius, knygnešys.
Gimė Gegrėnų kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

Ragauskas, Antanas (1891 04 25 – 1969 01 16).

Teisininkas, žurnalistas.1930 m. Gyveno ir dirbo notaru Plungėje ir turėjo didelę biblioteką.

Gyveno ir dirbo notaru Plungėje.

(Kn.: A. Ragauskas. Ginčai dėl skonio.-Kaunas, 2001) 

Ravickienė, Eleonora (1916 01 24 - 2004 01 06).
Pedagogė, kraštotyrininkė.
Gyveno ir dirbo Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė.

Razma, Antanas (1922 06 20 – 2017 03 26).

Gydytojas, Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas. Ateitininkas. Lietuvių fondo įkūrėjas. Žymus JAV lietuvių veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras.

Gimė Plungės rajone, Platelių vls., Visvainių k. 1942 m. baigė Plungės gimnaziją. Gyveno JAV Ilijonaus valstijoje.

(LE)+ (Ateitis.2017 Nr. 2.)

Razma Jurgis (g. 1958 03 14).

Inžinierius, LR Seimo narys. Konservatorius.

Gimė Žvirblaičių kaime (Babrungo sen.). Mokėsi Didvyčių pradinėje, vėliau – Plungės 4-ojoje vidurinėje mokyklose.

Razma, Liudvikas Saulius (g. 1938 02 07).

socialinių mokslų daktaras, docentas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Liet. Resp. Aukšč. Tarybos deputatas 1990-1992 m.

Gimė Plateliuose.

LRAT.

Riauba, Stanislovas (1904 11 13 – 1982 04 12).
Liaudies menininkas, skulptorius, medžio drožėjas.
Gimė Godelių kaime (Šateikių sen.).
(LE)

Riauka, Damijonas.
1941 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Knygos “Mardosų” kuopa autorius.
Mokėsi Plungės I-ojoje vidurinėje mokykloje.

Rimeikis, Ramutis (g. 1950 03 30).
Aktorius. Dirba Vilniaus Akademiniame dramos teatre. LR KM Menų skyriaus vyriausiasis teatro specialistas.
1968 m. baigė Kulių vidurinę  mokyklą.

Riškus, Alfonsas (g. 1908 11 06).
Kunigas, visuomenininkas.
Gimė Purvaičių kaime (Žlibinų sen.).
(LE)

Riškutė, Janina (g. 1950).
Literatūros tyrinėtoja, kritikė.
Gimė Gaižupių kaime (Žlibinų sen.).

Rolnikaitė, Marija (g. 1927 07 21).
Publicistė, vertėja, rašytoja.
Gimė ir gyveno Plungėje (Laisvės al.11).
(TLE)

Rolnikas, Michelis (1908 01 28 – 1941 09 20).

Advokatas, II Pasaulinio karo Prancūzijos pasipriešinimo dalyvis. Kaip atvokatas gynė kitus pasipriešinimo dalyvius. Nužudytas nacių.

Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje.

Kn.: Bunka E. Pasaulio plungiškiai maižiešiai. – Klaipėda, 2022.


Rozentalis, Luisas (g. 1888(7) ? 02 – 1964?)

Skulptorius, miniatiūrinių skulptūrų kūrėjas.

Gimė Plungėje.

Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022.


Ruikas, Liudvikas (1938 05 13 – 2004 10 05).

Lietuvos fotožurnalistas, redaktorius, fotomenininkas.

Gimė Gintališkės kaime (Platelių sen.).

Rumšas, Vytautas (g. 1951 12 03).
Aktorius. Plungės miesto garbės pilietis.
Gimė ir mokėsi Plungėje.
(TLE)

Ruginis, Liudas (1964 04 10 – 2000 03 04).

Tautodailininkas.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

Rutkevič, Vanda (lietuviška pavardė Blaškevičiūtė) (1943 02 04 –1992 05 12/13) – alpinistė, pirmoji moteris, sėkmingai įkopusi į K2. Pirmoji europietė įkopusi į Everestą. Įkopė į 8 aukščiausias pasaulio viršukalnes, žuvo lipdama į devintąją. 

Mykolo Oginskio dvaro orkestro muzikanto Jono Petkūno vaikaitė. Gimė Plungėje ir čia gyveno 3 metus.

Saja, Kazys (g. 1932 06 27).
Rašytojas.
Užaugo Vaištarų kaime pas Petronėlę ir Adomą Norvaišus.
(TLE)

Savickis, Antanas (1782-1836 05 23).
Kunigas, raštijos atstovas, vertėjas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos parapinėje mokykloje.
(Aleksandrynas)

Senkus, Jonas (1869 11 13 – 1946 03 01).
Kunigas, kanauninkas, filosofijos mokslų daktaras, imperatoriškosios gvardijos kapelionas, dėstė tikybą.
Gimė Irkinių kaime (Alsėdžių sen.), 1918-1925 m. klebonavo Plungėje. Mirė Žemaičių Kalvarijoje.
(LE)

Senkus, Vincentas (1912 12 28 – 1986 05 02)
Kunigas.
Gimė Kepurėnų kaime (Žlibinų sen.), mokėsi Plungės gimnazijoje, buvo Alsėdžių vikaras.
(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 350.).

Serapinas, Ignas (g. 1906 11 03).
Pedagogas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas.
Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).

(LE)


Serapinas, Rapolas (1904 11 03 – 1989).
Pedagogas, visuomenės veikėjas.
Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).
(LE)


Sher
, Anton (g. 1949 -        ).

Londono Katalikiškojo teatro artistas, dailininkas.

Jo seneliai gyveno Plungėje.

Skrodzkis, Kazimieras (1798 02 28 – 1874 05 14 (2)).

Liaudies švietėjas, „Trumpo Katekizmo“ autorius. Ilgametis Kulių kunigas. Spaudos draudimo metais išmokino visus kuliškius skaityti. Mirė Kuliuose.

(LE)


Slušnienė-Žadeikytė Felicija (1924 – 2003 05 19).

Liaudies aktorė ir režisierė.

Nuo 1938 metų iki mirties gyveno Plungėje. Vadovavo Plungės Žemaičių teatrui.

Smilgevičius, Jonas (1870 02 12 – 1942 09 27).
Studijavo ekonomiką. 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Parašė knygą “Pienininkystė Lietuvos ūkininkams” (1895).
Gimė Šonių kaime (Alsėdžių sen.).

Smilgevičiūtė-Radzevičienė, Aistė (g. 1977 10 29).
Dainininkė. 1999 m. atstovavo Lietuvą Eurovizijos dainų konkurse Izraelyje su folklorine daina "Strazdas" (atliko žemaičių tarme).
Gimė ir mokėsi Plungėje.

(I)


Smilingis, Antanas (g. 1895 )
Bendradarbiavo Švietimo darbe, Lietuvos mokykloje, Tautos mokykloje.

Ilgametis Plungės pradžios mokyklos mokytojas. 1941 išvežtas į Sibirą.

Slušnienė – Žadeikytė Felisija (1924 – 2003 05 19). 

Aktorė ir režisierė. Vadovavo Plungės Žemaičių teatrui.

Gimė Viekšnių valsčiuje, Žlibinų kaime. (Mažeikių r.). Nuo 1938 metų gyveno Plungėje.

Sondeckis, Jackus. (1893 01 15 – 1989 10 14)
Šiaulių miesto burmistras, VLIK‘o vadovybės narys, visuomenės veikėjas.
Gimė Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(LE)

Sragys, Feliksas (1860 05 30 – 1951).
Kunigas, kalbininkas, K. Būgos talkininkas.
1919 m. apsigyveno Plungėje, nuo 1920 – Liurdo koplyčios rektorius, nuo 1928 m. – Plungės bažnyčios altarista.
(LE)

Stonkus, Anicetas (g. 1933 -?).
Veterinaras. Nuo 1794 m. gyvena Marijampolėje. Kraštotyrininkas, rinko medžiagą apie Pakutuvėnus.

Gimė Pakutuvėnuose, 1944 m. baigė Aleksandravo pradžios mokyklą. 1953 m. – Plungės vidurinę mokyklą.

Surplys, Giedrius (g.1980 05 26).

2018 m. išrinktas Žemės ūkio ministru. Politikas, dėstytojas, šachmatininkas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauras ir magistras, Lietuvos krikščionių demokratų jaunimo pirmininkas, buvęs LTV laidos „Būk artistas!“ ir BTV laidos „Sveikatai ir laimei“ vedėjas, krikščioniškos muzikos grupės „Rebeka“ įkūrėjas.

Mokėsi Plungės „Ryto“ vidurinėje mokykloje.

http://www.vrk.lt/2016-seimo/kandidatai?srcUrl=/rinkimai/102/rnk426/kandidatai/lrsKandidatasBiografija_rkndId-1102478.html

Sviderskienė, Zinaida (g. 1945 09 14).
Astronomė. Astrofizikė.
Gimė Babrungo kaime (Babrungo sen.).
(TLE)

Šatrijos Ragana - Marija Pečkauskaitė (1877 03 08 – 1930 07 24)  
Rašytoja.
Gimė Medingėnų kaime, Plungės r.
(TLE)

Šimkus, Juozas.

Kraštotyrininkas. Buvęs dėstytojas, tremtinys. Gyvena Vilniuje.
Parašė kn.: “Plungė” (1972 m.) kartu su Elvyra Jonutiene.
Kilęs iš Plungės.

Šlaža, Mikas (1897 06 23 – 1956 09 03 ).
Pedagogas. Vokiečių kalbos mokytojas, žurnalo “Pajūris” redaktorius.
1919 09 01 – 1923 02 20 mokytojavo Plungės progimnazijoje. 1921 m. Plungėje dar dirbo ir “Eltos” korespondentu. Rengė vadovėlius, vokiečių kalbos priemones.
(TLE)

Šliogeris, Vincentas (1832 10 05 (09.23) – 1913 04 12 (04 30).

kunigas, poetas, vertėjas, pasakėčių, humoristinių eilėraščių, giesmių autorius.

Paskutiniais savo gyvenimo metais gyveno ir mirė Alsėdžiuose.

(LE)

Tarvydas, Juozas (1900 01 18 (6) – 1973 03 29).
Publicistas, lituanistas, vertėjas, literatūros propaguotojas.
Gimė Palioniškių kaime (Kulių sen.).
(LE)

Tarvydas, Juozas (1900 01 18 (6) – 1973 03 29).

Publicistas, lituanistas, vertėjas, pedagogas, kritikas.

Gimė Palioniškių kaime (Kulių sen.), Plungės I-os vidurinės mokyklos mokytojas. Plungiškių draugijos įkūrėjas.

(LE)


Taškūnas, Vladas (1884 03 16 – 1956 07 26).
Kunigas. „Darbininko“ (JAV) redaktorius, žurnalistas.
Grįžęs į Lietuvą kurį laiką klebonavo Alsėdžiuose. Karo metais gyveno Žemaičių Kalvarijos Marijonų vienuolyne.
(LE)

Tenisonaitė Helleman, Zenta (1925 01 10 – 2001 03 11).
Poetė. Gyveno Edingeme (Belgijoje).
Gimė Stalgo kaime (Stalgėnų sen.).

Tenisonas, Aleksandras (1898  03 21 – 1986 12 22).
Girininkas.
Nuo 1923 m. balandžio mėn. 23 d. buvo Plungės girininku,1931 m. – Telšių girininku.

Toločka, Valentinas, Vytautas (g. 1930).
Poetas, žurnalistas, socialinių mokslų daktaras. Dirba Vilniuje.
Gimė Vieštovėnų kaime (Nausodžio sen.). Lankė Kulių pradžios mokyklą.

Trabša, Ignas (1790 05 23 – 1867 05 09 (04 27).
Religinės literatūros rengėjas.
Mirė Beržoro kaime. Palaidotas Plateliuose.
(LRS)

Truikys, Liudas (1904 10 10 – 1987 05 28).
Dailininkas, scenografistas.
Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).
(TLE)

Tuleikis, Leonardas (g. 1939 01 25)
Tapytojas. 1978 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.
Gimė Babrungėnų kaime, (Babrungo seniūnija).
(TLE)

Uginčienė, Janina (1925 03 01 – 2002 01 29).
Mokytoja, daugelio valgių receptų knygų autorė.
Gyveno ir dirbo Plungėje.


Ulba
, Algimantas Vincas. (1939 03 10–2012 06 27)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

1963 m. dirbo Plungės rajono Šateikių tarybiniame ūkyje vyriausiuoju agronomu.

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=6619&;p_k=1&p_t=83530

Urbonas, Raimondas (g. 1963 01 02 - 1999).
Fotomenininkas. Gyveno Klaipėdoje.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Urbonavičius, Pranciškus  (1868 09 18 – 1941 05 27)

Spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas.

Kunigavo ir Plungėje.

LRS

Vagnorius, Gediminas (g. 1957 06 10).
AT deputatas, LR premjeras.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).

Vaičius, Edvardas (g. 1956 01 09).
Literatas, išleidęs apsakymų knygą “Mieste, kur šermukšnis” (1989).
Gimė ir mokėsi Plungėje.

Vainauskas, Kazimieras (g. 1863 03 4/6).
Knygnešys.
Gimė Pamedinčių kaime (Platelių sen.).

Vaišvila, Antanas (g. 1829).

Žemaičių sukilėlių vadas. 1963 m. sukilimo vienas iš vadų.

Gimė Juodeikių km. (Paukštakių sen.)

(TLE)


Vaitkevičienė, Gabrielė (1884-1957).
Vaikų daktarė. Gyveno ir dirbo Plungėje Antrojo Pasaulinio karo ir pokario metais.


Vaišvila
, Antanas (g. 1829).

Žemaičių sukilėlių vadas.

Gimė Juodeikių km. (Paukštakių ap.)

(TLE)


Vaižgantas, Juozas Tumas (1869 09 20 (8) – 1933 04 29).
Lietuvių literatūros klasikas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas.
1898-1901 m. Kulių bažnyčioje buvo vikaras.
(TLE)

Valančius, Grigas (1906 09 08 – 1978 05 11).
Ekonomijos mokslų daktaras.
Gimė ir jaunystę praleido Jazdauskiškių kaime (Alsėdžių sen.).
(LE)

Valančius Motiejus (1801 02 28 – 1875 05 29).

Žemaičių vyskupas. Rašytojas, švietėjas.

Mokėsi Žemaičių Kalvarijos mokykloje.

LRS

Valančiūtė, Asta.
Biologė, Mokslų daktarė, mokslininkė dirbanti Edinburge UK (Jungtinės karalystės) vėžio tyrimo centre. Tapytoja (mėgėja).
Gimė ir gyveno Plateliuose.
 

Valatka, Vitas (1927 01 26 – 1977 08 23).
Archeologas, muziejininkas.
Gimė Keturakių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)

Valiūnas, Silvestras Teofilis (1789 08 11 – 1831 05 19/31 krikšto data).
Poetas.
Parašė satyrinę Poemą “Plungės – Telšių kontubernija”.

Vardys (Žvirgždys), Vytautas Stasys (1924 09 02  – 1993).
Politinių mokslų teoretikas, profesorius. 1945-1949 m. Tiubingeno universitete studijavo filosofiją ir literatūrą. Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1958 m. Viskonsino universitete suteiktas politinių mokslų daktaro laipsnis.
Gimė Beržoro kaime (Platelių sen.).
(LE)

Varkalis, Kazimieras (g. 1928 01 01 - ?).

Biologijos m-kslų daktaras.

Gimė Kepurėnų km. (Paukštakių sen.)

Varnelis, Kazimieras (1871 – 1845).
Liaudies menininkas. Skulptorius. Dievdirbys.
Gyveno Alsėdžiuose (dailininko Kazio Varnelio tėvas).
(LE)

Varnelis, Kazys (g. 1917 02 25 – 2010 10 29).
Lietuvių išeivijos dailininkas, tapytojas.
Gimęs Alsėdžiuose. Gyvena Vilniuje.
(TLE)

Vaškys, Antanas (g. 1964).
Tautodailininkas, drožėjas, akmentašys.
Gyvena Žemaitijos Nacionaliniame parke. Plokštinės miške.


Venslauskis
, Kazimieras (1880 02 27 – 1940 02 24).

Gimė Juodeikių k., Plungės vls., Telšių  vls.

Advokatas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos vadas.

(TLE)


Vildžiūnas, Alfonsas (g. 1955 02 16).

Klaipėdos muzikos centro mišraus choro „Aukuras“, Plungės kultūros centro kamerinio choro vadovas.

(KAK, 2007)


Vinteleris
, Emilis (1878 11 25 – 1972).
Gydytojas, anatomas, poetas, patalogas.
Gimė Šateikiuose.
(LE)

Vyšniauskas, Petras (g. 1957 06 11).
Džiazo saksofonistas.
Gimė ir baigė vidurinę mokyklą Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis.

Voina, Stanislovas Kazimieras (XVIII amžius).
Plungės miesto valdytojas.

Voldemaras, Augustinas (1883 04 16 – 1942 12 16).
Buvęs Lietuvos vyriausybės vadovas, istorikas, publicistas.
1929-1930 m. buvo ištremtas į Platelius.

Zabitis, Petras (g. 1947).
Pedagogas, rašytojas. Išleido 2 knygas „Kelionė pas daktarą ir „Laimingas muzikantas“. Raseinių r. įkūrė neregių literatų klubą.
Gimė Plokštinės kaime (Platelių sen.).

Zaniauskaitė, Petronėlė (1910 06 13-1986 03 29).
Dainininkė.
Gimė Medsėdžių kaime (Platelių sen.).

Zubovas, Platonas (1767 11 15 – 1822 04 07).

Rusijos grafas, kunigaikštis.
1808-1822 m. buvo Plungės valdų šeimininkas.

Žebrauskas, Algirdas (g. 1955 01 05)
Architektas, profesorius. Telšių rajono savivaldybės architektūros skyriaus vedėjas. Lietuvos architektų sąjungos, Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo narys. Nacionalinės premijos laureatas (1994).
1962-1973 m. mokėsi Šateikių vid. mokykloje.
(KAK, 2007).

 

Žeimys Žeimavičius Adomas (apie 1855 – 1909 12 30)

Spaudos bendradarbis, publicistas.

Gimė Kantaučių apylinkėse.

(LRS)


Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė) (1845 06 04 – 1921 12 07).
Rašytoja.
Gimė Bukantėje (Šateikių sen.).
(TLE)

Žilevičius, Juozas (1891 03 28 – 1985 08 05).
Kompozitorius, muzikologas.
1904-1915 m. gyveno Plungėje. 1908-1914 m. vargoninkavo Plungėje.
Gimė Jėrubaičių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)